Κυριακόπουλος Π. Γιάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικηγόρος μὲ πολυετῆ ἐμπειρία καὶ ἐξειδικευμένη γνώση στὸν χῶρο τῆς κεφαλαιαγορᾶς καὶ τῆς οἰκονομίας. Στὴν μακρὰ συμβουλευτική του ἐμπειρία στὸν χῶρο τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικῶν Ἐπενδυτῶν (ὑπὸ διαχείριση χαρτοφυλάκια ἄνω τοῦ 1δις. εὐρώ), ἔχει ἀποκτήσει πολλαπλὲς καὶ πολυεπίπεδες γνώσεις, μὲ μεταπτυχιακὴ ἐξειδίκευση στὴν Τραπεζικὴ Ἐπιστήμη, στὴν Ἐκτίμηση Ἀκίνητης Περιουσίας, πολλαπλὲς πιστοποιήσεις κατόπιν ἐξετάσεων στὴν Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς κ.λπ. Ἔχει διατελέσει μεταξὺ ἄλλων Διευθύνων Σύμβουλος στὴν ΑΕΔΑΚ Ἀσφαλιστικῶν Ὀργανισμῶν (2009-2013), ἑταιρεία ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα βάσει Νόμου τῆς Διαχειρίσεως Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων γιὰ τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν θητεία του, ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ καὶ τὸν Διεθνῆ Τύπο γιὰ τὴν ἀπόλυτα ἐπιτυχῆ διαχείριση τῶν Κεφαλαίων ποὺ ἐπέτυχε κατὰ τὴν κρίσιμη καὶ μοναδικὴ στὰ χρονικὰ ἀναδιάρθρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Χρέους (P.S.I.). Ὁ ἴδιος, συμμετεῖχε στὶς διαβουλεύσεις, ἔχοντας ἔτσι ἀποκτήσει μοναδικὴ ἐμπειρία στὸ ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο αὐτὸ ζήτημα.

Συγγραφέας
Χρήμα - Τράπεζες και Δάνεια στην Αρχαία Ελλάδα