Σκιαδιώτη Χ. Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικηγόρος στὸν Ἄρειο Πάγο, μαχόμενη, μὲ πολυετῆ δικαστηριακὴ καὶ συμβουλευτικὴ ἐμπειρία στὸ δίκαιο ἑταιρικῆς διακυβέρνησης, προστασία ἐπενδυτῶν καὶ μετοχῶν, συμβατικὸ δίκαιο, ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση, διοικητικὸ δίκαιο.

Ἔχει διατελέσει Νομικὴ Σύμβουλος Ἕνωσης Τραγουδιστῶν Ἑλλάδος, EPIRUS LINES ΑNΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, Νομικὴ Σύμβουλος ΔΕΠΑ ΑΕ, Ἐκκαθαριστὴς τῆς ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ, Νομικὴ Σύμβουλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διαχειριστής - Ἑταῖρος τῆς «ΚYROS LAW OFFICES», Chief Litigator.

Συγγραφέας
Χρήμα - Τράπεζες και Δάνεια στην Αρχαία Ελλάδα